Forme de travail Forme d'attaque Techniques
TACHI WAZA SHOMEN UCHI AïKI-OTOSHI
SUMI-OTOSHI
  YOKOMEN UCHI JIYUWAZA ( techniques libres)
  CHUDAN TSUKI JIYUWAZA
  JODAN TSUKI SOTO-KAITEN-NAGE
USHIRO-KIRI-OTOSHI
KOSHI-NAGE
SHIHO-NAGE
  MAEGERI JIYUWAZA
USHIRO WAZA RYOTE DORI NIKKYO  (Omote-Ura )
SANKYO (Omote-Ura)
YONKYO  (Omote-Ura)
KOKYU-NAGE
KOSHI-NAGE
  KATATE DORI KUBISHIME SHIHO-NAGE  (Omote)
KOTE-GAESHI
IRIMI-NAGE
NIKKYO (Omote-Ura)
SANKYO (Omote-Ura)
  ERI DORI NIKKYO  (Omote-Ura)
IRIMI-NAGE (Ura)
HANMI HANDACHI WAZA
(Tori travail à genoux et Uke debout
KATATE DORI SHIHO-NAGE (Omote-Ura)
UCHI-KAITEN-NAGE (Omote-Ura)
IKKYO (Omote-Ura)
  RYOTE DORI SHIHO-NAGE  (Omote-Ura)
SUWARI WAZA SHOMEN UCHI JIYUWAZA
  YOKOMEN UCHI IKKYO  (Omote-Ura)
TACHI WAZA
NININGAKE
RYO SODE DORI
SHOMEN UCHI
JIYUWAZA