Forme de travail Forme d'attaque Techniques
TACHI WAZA AIHANMI KATATE DORI

SANKYO (Omote)

SANKYO (Ura)
UCHI-KAITEN-SANKYO

  GYAKU HANMI KATATE DORI

UDE-KIME-NAGE (Omote)

UDE-KIME-NAGE (Ura)
TENSHI-NAGE
HIJI-KIME OSAE

  KATATE RYOTE DORI
(saisie d'un poignet à 2 mains, position GYAKU)
KOKYU-NAGE
IKKYO (Omote-Ura)
NIKKYO (Ura)
  RYOTE DORI SHIHO-NAGE (Omote-Ura)
UDE-KIME-NAGE (Omote-Ura)
TENSHI-NAGE
IKKYO (Omote-Ura)
  SHOMEN UCHI NIKKYO (Omote-Ura)
SANKYO (Omote-Ura)
UCHI-KAITEN-SANKYO
  YOKOMEN UCHI
(attaque latérale haute)
SHIHO-NAGE (Omote)
KOTE-GAESHI
IRIMI-NAGE (Ura)
TENSHI-NAGE
  CHUDAN TSUKI

IKKYO (Omote-Ura)
UDE-KIME-NAGE (Ura)
HIJIKIMEOSAE
IRIMI-NAGE (Omote)

IRIMI-NAGE (Ura)

  JODAN TSUKI (coup de poing visage)

IRIMI-NAGE (Ura)

SUWARI WAZA SHOMEN UCHI NIKKYO (Omote-Ura)
KATA DORI IKKYO (Omote-Ura)
NIKKYO (Omote-Ura)